Szanowni Rodzice

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Jedlinie Zdroju jeszcze nie podjęło konkretnej decyzji co do dnia otwarcia placówki (najprawdopodobniej 20 maj 2020r – nie wcześniej, jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju nie ulegnie zmianie) . Informacje o decyzjach będą przekazywane na bieżąco.
W związku z decyzją premiera z dnia 29 kwietnia 2020r. o możliwości otwierania przedszkoli od 6 maja 2020r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
prosimy rodziców o zgłaszanie do pań nauczycielek z grup informacji pisemnej lub na email: elzb_jedlina@wp.pl o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola do dnia 8.05.2020 roku.
Zebrane od Państwa informacje posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola od 20 maja.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:
Rodzicu,
• § Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
• § Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
• § Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
• § Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• § Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek, napojów w butelkach.
• § Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
• § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
• Placówka we współpracy z organem prowadzącym zapewni wszystkie środki ochrony osobistej. Jednakże w stanie epidemii, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do zarażenia. Dlatego proszę, aby rodzice decydujący się na powrót dziecka do przedszkola podpisali oświadczenie, że w razie zarażenia nie będą składać żadnych roszczeń. Takie samo oświadczenie podpisze także personel placówki.

Udostępnij:
TRANSLATE