Zapisy

UWAGA RODZICE – Trwa  rekrutacja dzieci na rok 2023/2024. do przedszkola Sióstr Elżbietanek w Jedlinie Zdroju. Informujemy, że  przyjmowane są dzieci do zerówki, a także dzieci z innych miejscowości.                                            Przyjmowane są również dzieci które ukończyły 2 lata .                                                                                                     Zapisy trwają przez cały rok.                                                                                                                                                Przedszkole  czynne od 5.30 do 16.30                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy.                                                              

Zasady rekrutacji

  1. Zasady rekrutacji, kryteria przyjęć dzieci do przedszkola oraz termin rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny ustala dyrektor. Zasady te wywieszane są na tablicy ogłoszeń.
  2. Nie przyjmuje się dzieci niepełnosprawnych, ze względu na nieprzystosowanie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć oraz brakiem specjalistycznej kadry.
  1. dopuszcza się przyjęcie do Przedszkola dziecka niepełnosprawnego w sytuacji gdy:

• przedszkole zapewnia specjalistyczną kadrę,

• orzeczenie niepełnosprawności nie wymaga specjalnych warunków lokalowych.

  1. Przyjmuje się zasadę rekrutacji dziecka do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice dziecka potwierdzają jedynie wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej
  2. Przyjęcie pozostałych dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) wypełnionej Karty zgłoszenia
  3. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają przede wszystkim dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, samotnych matek i ojców, dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, dzieci z rodzin zagrożonych, wielodzietnych, ubogich, oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających.
  4. Dzieci, mogą być przyjmowane do przedszkola w ciągu roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.
TRANSLATE